Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΠΛΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΝΑΪΡΟΜΠΙ

 

            16.320                            184

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ                ΧΩΡΕΣ

 

Το Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Μπλε Οικονομία (ΣΒΜΟ 2018) πραγματοποιήθηκε από την 26η έως την 28η Νοεμβρίου 2018 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Kenyatta στο Ναϊρόμπι της Κένυας, με συνδιοργάνωση Κένυας, Καναδά και Ιαπωνίας. Το Συνέδριο συγκέντρωσε 16.320 συμμετέχοντες από 184 χώρες. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν 7 αρχηγοί κρατών, 84 υπουργοί, αρκετοί επικεφαλής Διεθνών Οργανισμών, Κυβερνήτες και Δήμαρχοι, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και του ιδιωτικού τομέα, ηγέτες κοινοτήτων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών καθώς και εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων και οργανώσεων νεολαίας.

 

Το κεντρικό θέμα του ΣΒΜΟ, «Η Μπλε Οικονομία και το Πρόγραμμα για Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030», κατανεμήθηκε στα εξής εννέα διακριτά αλλά ωστόσο αλληλοσυνδεόμενα και αλληλοενισχυόμενα υπο-θέματα:

 

 • Έξυπνη ναυτιλία, λιμένες, μεταφορές και παγκόσμια συνδεσιμότητα.
 • Απασχόληση, δημιουργία θέσεων εργασίας και εξάλειψη φτώχειας.
 • Πόλεις, τουρισμός, ανθεκτικότητα ακτών και υποδομές.
 • Βιώσιμη ενέργεια, ορυκτοί πόροι και καινοτόμοι βιομηχανίες.
 • Αειφόρος διαχείριση της θαλάσσιας ζωής, διατήρηση και βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
 • Τερματισμός της πείνας, διασφάλιση προμηθειών τροφίμων, προώθηση της καλής υγείας και της αειφόρου αλιείας.
 • Δράση για το κλίμα, γεωργία, διαχείριση αποβλήτων και ωκεανοί χωρίς ρύπανση.            
 • Προστασία ναυτιλιακής ασφάλειας και επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων.
 • Άνθρωποι, πολιτισμός, κοινότητες: Μπλε Οικονομία χωρίς αποκλεισμούς.

 

Οι συμμετέχοντες είχαν στρατηγικές συνομιλίες βασισμένες στους δύο πυλώνες της παραγωγής:

 

       1) Επιτάχυνση οικονομικής ανάπτυξης, δημιουργία θέσεων εργασίας και  καταπολέμηση της φτώχειας, και βιωσιμότητα.

       2) Κλιματική αλλαγή και έλεγχος και περιορισμός της ρύπανσης.

 

Ο στρατηγικός αυτός διάλογος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο όλων των συνόδων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ΣΒΜΟ, δηλαδή της συνόδου των ηγετών,  των εννέα θεματικών υπο-ενοτήτων, του φόρουμ των επιχειρήσεων και του ιδιωτικού τομέα, της συνόδου κυβερνητών και δημάρχων, του επιστημονικού και ερευνητικού συμποσίου, του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και όλων των παράπλευρων εκδηλώσεων. Οι συμπράξεις για χρηματοδότηση, η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, η ενσωμάτωση γυναικών, νέων και ευάλωτων ατόμων, οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις στους τομείς της Μπλε Οικονομίας υπήρξαν, επίσης, επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν ως διατομεακά.

 

Οι συμμετέχοντες στο ΣΒΜΟ αναγνώρισαν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν ως πόροι οι ωκεανοί, οι θάλασσες, οι λίμνες και οι ποταμοί στην υλοποίηση της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030. Ταυτόχρονα εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις συνεχιζόμενες αρνητικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη βιωσιμότητα αυτών των πόρων, στην επιβίωση της ζωής που αυτοί οι πόροι υποστηρίζουν και στην ανάγκη ανάληψης επειγόντων ενεργειών.

Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε η «Δήλωση του Ναϊρόμπι για Πρόθεση Προώθησης μίας Βιώσιμης Μπλε Οικονομίας», όπου εμπεριέχονται ορισμένα βασικά πολιτικά μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν την ανάγκη:

 

 1. Nα προωθούνται παγκόσμιες στρατηγικές δράσης, οι οποίες τοποθετούν τους ανθρώπους και τους πόρους της Μπλε Οικονομίας στο επίκεντρο της αειφόρου ανάπτυξης.
 2. Να προωθείται η συνεργασία για βιώσιμες εταιρικές σχέσεις και σχέδια έργων στους διάφορους τομείς της Μπλε Οικονομίας.
 3. Να κινητοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, να προωθείται η πρόσβαση σε τεχνολογίες και καινοτομίες, να κοινοποιούνται και ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές, να δομούνται ικανότητες.
 4. Να προωθείται η ισότητα των φύλων, καθώς και ο ρόλος και η συμμετοχή των γυναικών και των νέων στην Μπλε Οικονομία.
 5. Να ενδυναμώνεται η επιστήμη και η έρευνα για τη δημιουργία και τη διάδοση τεκμηριωμένων γνώσεων και πληροφοριών, καθώς και για την ενημέρωση των κέντρων σχεδιασμού πολιτικής και λήψης αποφάσεων.
 6. Να ενισχύονται οι μηχανισμοί διακυβέρνησης.
 7. Να προωθούνται συνέργειες εντός και μεταξύ διαφόρων επιπέδων των κυβερνήσεων.

 

Τα αποτελέσματα του ΣΒΜΟ αναμένεται να ενισχύσουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη Μπλε Οικονομία καθώς και να συμβάλλουν στην ευθυγράμμιση της Μπλε Οικονομίας με τις ανάγκες της κοινωνίας. Εάν εφαρμοστούν στην απαιτούμενη κλίμακα, μπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για την αποδέσμευση του πλήρους δυναμικού των ωκεανών, των θαλασσών, των λιμνών και των ποταμών και, έτσι, να επιταχύνουν την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την εξάλειψη της φτώχειας. Επομένως, μπορούν να ενισχύσουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες προστασίας και διατήρησης των πόρων για χάρη των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Πρόκειται για κρίσιμα βήματα προς μία ευημερούσα, χωρίς αποκλεισμούς και αειφόρο Μπλε Οικονομία και για την επιτυχία της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030.

 

 

Σύνοδος ηγετών

Στη σύνοδο των ηγετών έλαβαν μέρος αρχηγοί κρατών, αρχηγοί των εθνικών αποστολών καθώς και επικεφαλής διεθνών οργανισμών. Συμπερασματικά, οι συμμετέχοντες προέτρεψαν τις χώρες να εμπλακούν σε δράσεις Μπλε Οικονομίας, ιδιαίτερα δε στην ανάπτυξη της ναυτιλίας, της ενέργειας, της υπεράκτιας εξόρυξης, του τουρισμού και της αλιείας. Ως κρίσιμα σημεία προσδιορίστηκαν η καινοτομία, η τεχνολογία, η πολιτική συνεργασία, η επιστήμη και η έρευνα για την ανάπτυξη.

 

Θεματικές υπο-ενότητες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για δράση από το δημόσιο διάλογο των εννέα θεματικών υπο-ενοτήτων, όπου έλαβαν μέρος 70 προσκεκλημένοι εξειδικευμένοι ομιλητές.

 

Σύνοδος κυβερνητών και δημάρχων

Κατά τη σύνοδο κυβερνητών και δημάρχων, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της Μπλε Οικονομίας, εξετάστηκαν τρόποι αποφυγής πίεσης στις υδάτινες μάζες και στο περιβάλλον καθώς και τρόποι βιώσιμης ανάπτυξης των παράκτιων και παρόχθιων αστικών συγκεντρώσεων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη δημιουργία δυνατοτήτων για ανάπτυξη βιώσιμων-υγιέστερων «έξυπνων» πόλεων (κατάλληλος πολεοδομικός σχεδιασμός κ.ά.), στη διαχείριση και χρηματοδότηση πόλεων (π.χ. μπλε ομόλογα), καθώς και στην αξιοποίηση των ευκαιριών για επενδύσεις.

 

Φόρουμ επιχειρήσεων και ιδιωτικού τομέα

Το φόρουμ των επιχειρήσεων και του ιδιωτικού τομέα, με κεντρικό θέμα «Επένδυση στη Μπλε Οικονομία: Προώθηση Υπεύθυνων και Βιώσιμων Επιχειρηματικών Πρακτικών», συγκέντρωσε την προσοχή περισσότερων από 3.000  συμμετεχόντων. Διερευνήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι τρόποι αύξησης των συνεργασιών ιδίως στους τομείς της αλιείας, του τουρισμού, της υδατοκαλλιέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της θαλάσσιας βιοτεχνολογίας και της αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.

 

Φόρουμ νεολαίας

Με το σκεπτικό ότι οι νέοι διαθέτουν ενέργεια, γνώση και δεξιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν στην πορεία ανάπτυξης της βιώσιμης Μπλε Οικονομίας, το φόρουμ νεολαίας διερεύνησε κατάλληλους τρόπους εμπλοκής της νεολαίας σε έργα που σχετίζονται με τη Μπλε Οικονομία. Παράλληλα, συζητήθηκαν και οι βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως σε ό,τι αφορά τη σχέση νεολαίας και βιώσιμης χρήσης της Μπλε Οικονομίας.

 

Εκθέσεις

Κατά τη διάρκεια του ΣΒΜΟ, 130 τοπικοί και διεθνείς εκθέτες παρουσίασαν τεχνολογίες και διάφορα προϊόντα στον τομέα της Μπλε Οικονομίας.

 

Παράπλευρες εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια του ΣΒΜΟ διεξήχθηκαν συνολικά 64 παράλληλες εκδηλώσεις με  διάφορες θεματικές πάντοτε εντός του ευρύτερου πλαισίου της βιώσιμης Μπλε Οικονομίας. Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις οργανώθηκαν από κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο και από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 

Δεσμεύσεις

Οι συμμετέχοντες προέβησαν εθελοντικά σε πολυάριθμες μη χρηματικές αλλά και χρηματικές δεσμεύσεις με ανάληψη υποχρεώσεων ύψους πλέον των 172,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στους διάφορους τομείς της Μπλε Οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν 191 δεσμεύσεις που αφορούν κυρίως τα εξής:

 

 • Διαχείριση πλαστικών και αποβλήτων
 • Προστασία θαλάσσιων και, γενικώς, υδατικών πόρων
 • Συνεργασίες
 • Υποδομές
 • Πολιτικές και κανονιστικά μέτρα
 • Υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα
 • Βιοποικιλότητα και κλιματική αλλαγή
 • Τεχνική βοήθεια και δόμηση ικανοτήτων
 • Ανάπτυξη της αλιείας
 • Άρση αποκλεισμών

 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν τμήματα της τελικής αναφοράς για το Διεθνές Συνέδριο της Αειφόρου Μπλε Οικονομίας την οποία επιμελήθηκε ειδική επιτροπή τεκμηρίωσης.                Τα πλήρη υλικά του Συνεδρίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του: http://www.blueeconomyconference.go.ke/

Η Ελληνική συμμετοχή στο Συνέδριο της Βιώσιμης Μπλε Οικονομίας

Η Ελλάδα έλαβε μέρος στο Διεθνές Συνέδριο της Βιώσιμης Μπλε Οικονομίας με 14μελή Εθνική Αντιπροσωπεία επικεφαλής της οποίας ήταν η Α.Ε. ο Πρέσβυς της Ελλάδας στην Κένυα, κύριος Κωνσταντίνος Μοάτσος. Η Αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από τους εξής:

Επικεφαλής

1. Κύριος Κωνσταντίνος Μοάτσος, Πρέσβυς της Ελλάδας στην Κένυα

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

2. Κύριος Ευστάθιος Γιαννακίδης, Υφυπουργός

3. Κύριος Ξενοφών Ζημοζιώγας, Ειδικός Σύμβουλος Υφυπουργού

4. Κύριος Κώστας Κάβουρας, Ειδικός Συνεργάτης Υφυπουργού

Υπουργείο Εξωτερικών

5. Κύριος Ιωάννης Μπράχος, Γενικός Γραμματέας επί Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

6. Κυρία Πηνελόπη Μίχα, Σύμβουλος Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

7. Κύριος Διονύσιος Τεμπονέρας, Γενικός Γραμματέας

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.

8. Κύριος Χρήστος Δούκας, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

 Περιφέρειες - Δήμοι

9. Κύριος Γεώργιος Αλεξάκης, Σύμβουλος επί Ευρωπαϊκών & Διεθνών Υποθέσεων Περιφέρειας Κρήτης

10. Κυρία Άννα Κοσμαδάκη, Στέλεχος επί θεμάτων πολιτικής Περιφέρειας Κρήτης

11. Κύριος Κωνσταντίνος Νικολούζος, Δήμαρχος Κέρκυρας

12. Κύριος Νικόλαος Φωτίου, Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης

13. Δρ. Λεωνίδας Μακρής, Ειδικός σύμβουλος Δημάρχου Θεσσαλονίκης

Ελληνο-Κενυατικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας, Εμπορίου, Ανάπτυξης, Τουρισμού & Πολιτισμού                                                                                

14. Κύριος Βενιζέλος-Βασίλειος Κατσικέας, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Την Ελληνική Αντιπροσωπεία συνόδευσε η Πρόξενος ε.τ. της Κένυας στην Ελλάδα, κυρία Βίκυ Πανταζοπούλου.

 

Ο κος Ευστάθιος Γιαννακίδης, Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Ηγετών.

Δεσμεύσεις Ελλάδας

Η Ελλάδα υπήρξε μία από τις 41 συμμετέχουσες χώρες που ανακοίνωσαν τις δεσμεύσεις τους. Οι δεσμεύσεις της Ελλάδας έχουν ως εξής:

 

Θεματική ενότητα:                     «Προστασία θαλάσσιων και υδάτινων πόρων»

Δέσμευση:                                       Ανάληψη ολιστικής προσέγγισης που θα εγγυάται ένα βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές, κατανόηση της αξίας του θαλάσσιου πλούτου για τους ανθρώπους και ανάληψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Πεδίο εφαρμογής:                       Εθνικό

 

Θεματική ενότητα:                     «Υποδομές»

Δέσμευση:                                       Υποστήριξη των νησιών με την απαραίτητη υποδομή που ενισχύει την μπλε οικονομία, διεισδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μειώνει τα ορυκτά καύσιμα στις θαλάσσιες μεταφορές.

Πεδίο εφαρμογής:                       Περιφερειακό

 

Θεματική ενότητα:                     «Συμπράξεις»

Δέσμευση:                                       Υποστήριξη των διεθνών και Ευρωπαϊκών προσπαθειών ενίσχυσης της Μπλε Οικονομίας σε μακροπεριφερειακό επίπεδο όπως η στρατηγική της Ε.Ε. για την Αδριατική και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Πεδίο εφαρμογής:                       Διεθνές

 

 

Επίσημες συναντήσεις

Κατά την παραμονή τους στο Ναϊρόμπι, μέλη της Ελληνικής Αποστολής είχαν σημαντικές επίσημες συναντήσεις με εκπροσώπους υπουργείων και οργανισμών της Κένυας. Επίκεντρο των συζητήσεων ήταν ο εντοπισμός τρόπων άμεσης δρομολόγησης συγκεκριμένων στρατηγικών σχεδίων συνεργασίας Ελλάδας – Κένυας.

 

Επίσης, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κένυα, οργανώθηκε συνάντηση των μελών της Ελληνικής Αποστολής με Έλληνες επιχειρηματίες που ήδη δραστηριοποιούνται στην Κένυα.

 

 

Ο κος Ευστάθιος Γιαννακίδης, Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης, με τον κο Ababu Namwamba, Υφυπουργό Εξωτερικών επί Διοικητικών Θεμάτων.

 

 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Στέλεχος του Υπουργείου, η κα Βίκυ Πανταζοπούλου, ο κος Διονύσιος Τεμπονέρας, ο κος Ιωάννης Μπράχος, ο κος Ευστάθιος Γιαννακίδης, ο κος Ababu Namwamba, η Α.Ε. ο Πρέσβυς κος Κωνσταντίνος Μοάτσος, ο κος Βενιζέλος-Βασίλειος Κατσικέας, ο κος Χρήστος Δούκας, & στέλεχος του Υπουργείου.  

 

 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου & Συνεταιρισμών.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο κος Χρήστος Δούκας, στέλεχος του Υπουργείου, ο κος Διονύσιος Τεμπονέρας, ο κος Ευστάθιος Γιαννακίδης, ο Δρ. Chris Kiptoo, Υφυπουργός Εμπορίου, η κα Βίκυ Πανταζοπούλου, ο κος Βενιζέλος-Βασίλειος Κατσικέας, & στελέχη του Υπουργείου.                                                                                

 

 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κυβερνητών των Κομητειών της Κένυας, κο Josphat Nanok, Κυβερνήτη της Κομητείας της Turkana.

 

Στη συνάντηση παρευρίσκονταν, επίσης, η κα Jennifer Nawoi, τοπική Υπουργός Τουρισμού, Πολιτισμού & Φυσικών Πόρων της Κομητείας Turkana, και ο κος Christopher Aletia Imana, τοπικός Υπουργός Γεωργίας, Κτηνοτροφίας & Αλιείας της ίδιας Κομητείας.

 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση στην Αρχή Επενδύσεων Κένυας (Kenya Investment Authority).

 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο κος Διονύσιος Τεμπονέρας, η κα Βίκυ Πανταζοπούλου, ο κος Ευστάθιος Γιαννακίδης, o Δρ. Moses Ikiara, Διευθύνων Σύμβουλος KenInvest, ο κος Βενιζέλος-Βασίλειος Κατσικέας, & ο κος Χρήστος Δούκας.

 

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση της Ελληνικής Αποστολής με τους Έλληνες επιχειρηματίες στο ξενοδοχείο Dusit του Ναϊρόμπι.