Πιστοποιητικά

Προξενικές Δηλώσεις

• Επίσημη επιστολή ή αίτηση
• Αντίγραφο Διαβατηρίου
• Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου
• Δικαιολογητικά που απαιτούνται σχετικά με τη φύση της δήλωσης ή του αιτήματος
• φόρμα αίτησης συμπληρωμένη

Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

• Αντίγραφο διαβατηρίου
• Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης
• Φόρμα αίτησης
• Δύο φωτογραφίες
• 25 ευρώ

Μετάφραση επίσημων εγγράφων

• Επίσημη επιστολή ή αίτηση
• Το πρωτότυπο έγγραφο
• Αντίγραφο πρωτότυπου εγγράφου

Επικύρωση επίσημων εγγράφων

• Επίσημη επιστολή ή αίτηση
• Το πρωτότυπο έγγραφο με βεβαίωση γνησιότητας από την αρμόδια αρχή
• αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου

Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

• Επίσημη επιστολή ή αίτηση
• Το πρωτότυπο έγγραφο με βεβαίωση γνησιότητας από την αρμόδια αρχή
• αντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου